Amerikastraat 9 5145 PL Kaatsheuvel | Tel.: +31(0)416-533188 | Email: info@automotorentrading.nl

Garantiebepalingen en inbouwvoorschriften

Garantievoorwaarden

 1. Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking de gebruikte voertuigdelen, die Automotoren Trading BV heeft verkocht en heeft geleverd aan kopers.
 2. De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging aan Automotoren Trading BV van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de ter zake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door Automotoren Trading BV van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.
 3. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
 4. De garantie wordt door Automotoren Trading BV verleend voor een periode van drie maanden vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan Automotoren Trading BV aan te bieden ter herstel of vervanging, ter keuze van Automotoren Trading BV, overeenkomstig artikel 8 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.
 5. Het transport van en naar Automotoren Trading BV van de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van Automotoren Trading BV. Bij een onjuiste bestelling en/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en naar Automotoren Trading BV voor rekening van de koper.
 6. Automotoren Trading BV verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/vervanging aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij Automotoren Trading BV hiertoe niet in staat is, in welk geval Automotoren Trading BV tot terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.
 7. Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantievoorwaarden van toepassing.
 8. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:
  • indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
  • indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
  • indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);
  • indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
 9. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover Automotoren Trading BV op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.
 10. Automotoren Trading BV heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen Automotoren Trading BV en de koper zijn vastgelegd.

Inbouwvoorschrift

Belangrijk !!

Controleer voordat u begint met inbouwen of de geleverde motor overeenkomt met de oude motor. Eventueel afwijkende delen dienen na reiniging overgezet te worden. Tevens adviseren wij om de oorzaak van de motorschade vast te stellen zodat er geen herhaling kan plaatsvinden.

 1. Vervang de distributieriem, de spanrollen, de geleiderollen en de waterpomp.
 2. Vervang de V-riem c.q. Multi riem.
 3. Vervang alle filters (oliefilter, brandstoffilter en luchtfilter).
 4. Ververs motorolie volgens fabrieksopgave.
 5. Controleer de oliekeringen en vervang deze indien nodig.
 6. Controleer het gehele koelsysteem op lekkage en doorstroming.
 7. Indien een intercooler of oliekoeler aanwezig, deze controleren op achtergebleven olie of gruis.

Indien nodig deze reinigen of vervangen alvorens te monteren op de nieuwe motor.

Alvorens te starten, de motor laten ronddraaien totdat deze oliedruk heeft. Controleer de werking van de radiateurventilator en de thermostaat.

Important !!

Before you start fitting the engine, compare both engines and any deviating parts should be inspected and refitted to the new engine. We also advice you to identify the cause of the defect so that the problem will not repeat itself.

 1. Replace timing belt, tensioner pulley, idler pulley and the water pump.
 2. Replace V-belt or micro V-belt.
 3. Renew all filter (oil, air and fuel filter).
 4. Renew oil according to factory assignment.
 5. Check the oil seals and replace if necessary.
 6. Check the cooling system for any leakage and circulation.
 7. If there is an oil-cooler or intercooler in the car please check and clean or renew it before fitting it to the new engine.

Start the engine the first time until there is sufficient oil reassure, only then allow the engine to run. Please test the radiator-fan and the thermostat.

Wichtig !!

Vergleichen Sie bitte vor dem Einbau diesen Motor mit dem alten. Abweichende Teile müssen nach gründlicher Reinigung gewechselt werden. Wir empfehlen Ihnen die Ursache für den Motorschaden zu hinterfragen, damit sich an dem neuen Motor das Problem nicht wiederholt.

 1. Erneuern Sie den Steuerriemen, Spanrolle und Wasserpumpe.
 2. Erneuern Sie den Keil- oder Flachriemen.
 3. Erneuern Sie Alle Filter (Öl, Luft und kraftstoff).
 4. Kontrolieren Sie die Wellendichtringe, wenn notwendig bitte erneuern.
 5. Kontrolieren Sie das Kühlsystem auf Dichtheit und Durchflussmenge.
 6. Wenn eien Ölkühler oder Ladenluftkühler vorhanden ist, müssen beide kontrolliert und gereinigt werden. Oder erneuert.

Lassen Sie den motor so lange nur mit dem Anlasser drehen, bis er genügend Öldruck hat. Und lassen Sie ihn erst dann anspringen Bitte das Kühlsystem, Thermostat und Ventilato

logo automotoren trading bv

Automotoren Trading BV

+31(0)416-533188

info@automotorentrading.nl

Contact

Automotoren Trading BV

Amerikastraat 9
5171PL Kaatsheuvel

+31(0)416-533188
info@automotorentrading.nl

KvK nummer: 64636186
BTW: NL855754485B01

IBAN: NL74INGB0007035650
BIC:INGBNL2A